Chuỗi mắt hổ vàng

Giá:180,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ