Chuỗi mã não hồng

Giá:Liên hệ

∗ Chất liệu: Đá mã não