Chuỗi 10 mắt hổ giát góc

Giá:427,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ