Bút và hộp gỗ

Giá:144,000

∗ Có thể mua viết hoặc hôp riêng

∗ Có nhận khắc tên, lời Chúa trên hộp và viết tùy theo yêu cầu

∗ Viết có thể thay ruột