Chuỗi Thạch anh cảnh

Giá:667,000

∗ Kích thước: 9ly