Chuỗi đeo tay mắt hổ giát gốc

Giá:427,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ