Chuỗi 50 hạt SuperSevent

Giá:560,000

• Chất liệu: Đá Surpesevent

• Kích cỡ: 4ly

Cho phép đặt hàng trước